ប៉ូយ លីម យ៉ូវ (Puay Lim Yeo)

នាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

តាប៉ាស គួយឡា (Tapas Kuila)

នាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេស

សេបាស្ទាន ម៉ក (Sebastian Morck)

អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

គ្រីស្តូហ្វ៊័រ ស្ម៊ីត (Christopher Smith)

អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

ទំ សារិ

ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅផ្នែកលក់

ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារ

ឌី ស៊ីឡែន

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកដោះស្រាយសំណង

រដ្ឋ តារាពីដោរ

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

មុំ សុវណ្ណារ៉ា

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្ស

សុន រស្មី

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ផុន វរលក្ខណ៍

អនុប្រធានផ្នែកដោះស្រាយសំណង