សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនៅប៊ីម៉ា

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ recruitment@kh.milvik.com

 

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ប៊ីម៉ា ខេមបូឌា កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖

 

មុខតំណែងជ្រើសរើស

ចំនួន
ទាញយកបទពិពណ៌នាការងារ
ថ្ងៃផុតកំណត់

១. ភ្នាក់ងារលក់សេវាធានារ៉ាប់រង (Mobile Sales Agent)

១០ នាក់
ទាញយក JD
២៤ វិច្ឆិកា ២០១៧

២. Business Development Officer

១ នាក់
ទាញយក JD
៣០ វិច្ឆិកា ២០១៧

៣. ភ្នាក់ងារលក់សេវាធានារ៉ាប់រង(Call Center Agent)

ច្រើននាក់
ទាញយក JD
៣០ វិច្ឆិកា ២០១៧