ការពារអនាគតក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់​ជាមួយ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត (Smart Life Insurance) ដោយទទួលបានសំណងរហូតដល់ 5,000ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស្ចារ្យមែន! ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអុំបុក ខាងមុខនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ា តាមរយៈស្កេន ឃ្យូអ័រកូដ ថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន លេខកូដ បញ្ជាទិញអាហារ និងភេសជ្ជៈ មានតម្លៃ ៥ដុល្លារ រឺ ១០ ដុល្លារ តាមរយៈ nham24 ភ្លាមៗ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) ចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ ។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស្ចារ្យមែន! ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអុំបុក ខាងមុខនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ា តាមរយៈស្កេន ឃ្យូអ័រកូដ ថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន លេខកូដ បញ្ជាទិញអាហារ និងភេសជ្ជៈ មានតម្លៃ ៥ដុល្លារ រឺ ១០ ដុល្លារ តាមរយៈ nham24 ភ្លាមៗ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ទទួលបានការធានាលើការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត​ (Smart Hospital Insurance) ដោយគ្រាន់ចំណាយត្រឹមតែ 8 សេន/ថ្ងៃ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស្ចារ្យមែន! លោកអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ា តាមរយៈស្កេន ឃ្យូអ័រកូដ ថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន លេខកូដ បញ្ជាទិញអាហារ និងភេសជ្ជៈ មានតម្លៃ ៥ដុល្លារ រឺ ១០ ដុល្លារ តាមរយៈ nham24 ភ្លាមៗ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការការពារជាមួយ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា (BIMA Life Insurance) ដោយចំណាយត្រឹមតែ 2ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស្ចារ្យមែន! លោកអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ា តាមរយៈស្កេន ឃ្យូអ័រកូដ ថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន លេខកូដ បញ្ជាទិញអាហារ និងភេសជ្ជៈ មានតម្លៃ ៥ដុល្លារ រឺ ១០ ដុល្លារ តាមរយៈ nham24 ភ្លាមៗ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា​ (BIMA Personal Accident Insurance) ផ្តល់ការធានាជូនលោកអ្នកក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យដែលបណ្តាលអោយបាត់បង់ជីវិត​ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ទទួលបានការធានាលើការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត​ (Smart Hospital Insurance) ដោយគ្រាន់ចំណាយត្រឹមតែ 8 សេន/ថ្ងៃ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ថែរក្សាសុខភាពលោកអ្នកអោយប្រសើរឡើង​ ដោយមិនចាំបាច់បារម្ភចំពោះថ្លៃចំណាយនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយ ធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ាហ៊ែល (BIMA Health Insurance) ។
ការពារអនាគតគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកជាមួយ ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance)
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស្ចារ្យមែន! លោកអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ប៊ីម៉ាតាមរយៈស្កេនឃ្យូអ័រកូដ ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលេខ កូដបញ្ជាទិញអាហារ និងភេសជ្ជៈមានតម្លៃ ៥ដុល្លារ រឺ ១០ ដុល្លារ តាមរយៈ nham24 ភ្លាមៗ។
ចាប់ពីថ្ងទី០១ ខែតុលា ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ!!!​ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ការចំណាយពេលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទុកមួយផ្នែករបស់គ្រួសារ​ ជ្រើសយកជាមួយធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance)​ នឹងជួយសម្រាលដល់ការចំណាយរបស់លោកអ្នក ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត​​ (Smart Life Insurance) ការពារអនាគតគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកដោយចំណាយត្រឹមតែ​ 2.40ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត​​ (Smart Life Insurance) ការពារអនាគតគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកដោយចំណាយត្រឹមតែ​ 2.40ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ទទួលយកការធានាពី​ ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា​ (BIMA Personal Accident Insurance) ជាមួយទឹកប្រាក់សំណងរហូតដល់ 5,000ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ជួយសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់លោកអ្នករាល់ពេលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីតពេទ្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
លោកអ្នកនឹងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ពី​ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា​ (BIMA Life Insurance)​ ដោយចំណាយត្រឹមតែ​ 2ដុល្លារ/ខែ​ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) នឹងការពារហិរញ្ញវត្ថុលោកអ្នកដោយមិនបាច់បារម្ភគ្រោះថា្នក់ចៃដន្យដែលកើតឡើងជាយថាហេតុចំពោះរូបអ្នកផ្ទាល់ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ជួយសម្រាលដល់ការចំណាយលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ដោយផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនស្មាត ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ាហ៊ែល (BIMA Health Insurance) ជួយសម្រាលរាល់ការចំណាយលើការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអ្នក ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត (Smart Life Insurance) ផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខចំពោះអតិថិជនស្មាតដែលមានបំណងចង់ថែរក្សាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) ផ្តល់អារម្មណ៍សុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តជូនលោកអ្នក ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ជួយលោកអ្នកកាត់បន្ថយការចំណាយរាល់ពេលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា (BIMA Life Insurance) ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការការពារយ៉ាងពេញលេញជាមួយសំណងរហូតដល់ 2,000ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ទទួលបានការធានាពី ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ដើម្បីទទួលបានការធានាលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស ធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1.60ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ាហ៊ែល (BIMA Health Insurance) ផ្តល់ការធានាលើការសម្រាកព្យាបាលជូនលោកអ្នក ដោយមិនចាំបាច់បារម្ភចំពោះការចំណាយ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ថែរក្សាគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ជាមួយធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត ( Smart Life Insurance ) ដែលផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខចំពោះអតិថិជនស្មាត ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Insurance) ផ្តល់ការការពារដ៏ប្រសើរជូនលោកអ្នក ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
លោកអ្នកនឹងទទួលបានការការពារពេលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យពី ធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ដោយចំណាយត្រឹមតែ 8សេន/ថ្ងៃ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ទទួលបានការធានាពី ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា (BIMA Life Insurance) ដែលផ្តល់សំណងរហូតដល់ 5,000ដុល្លារ ជូនបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) អាចការពារហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នក ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ជ្រើសយកធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ដើម្បីសម្រាលបន្ទុកចំណាយរបស់លោកអ្នករាល់ពេលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ជាមួយធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ាហ៊ែល (BIMA Health Insurance) នឹងជួយសម្រាលបន្ទុកការចំណាយមួយផ្នែកពេលលោកអ្នកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ទទួលបានការធានាអាយុជីវិតជាមួយ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត (Smart Life Insurance) ដោយចំណាយត្រឹមតែ 2.40 ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) ផ្តល់ការការពារហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសារលោកអ្នកក្នុងករណីទទួលមរណៈភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ជាការធានាលើការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដែលជួយសម្រាលដល់បន្ទុកមួយផ្នែករបស់លោកអ្នក ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ថែរក្សាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយ ធានារ៉ាប់អាយុជីវិតប៊ីម៉ា (BIMA Life Insurance) ដោយចំណាយត្រឹមតែ 2ដុល្លារ/ខែ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារ លោកអ្នកអាចជ្រើសយក សេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) ដែលផ្តល់ជូនសំណងរហូតដល់ 5,000 ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) នឹងផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនស្មាតរហូតដល់ 32យប់/ឆ្នាំ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
លោកអ្នកនឹងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរួមជាមួយការថែទាំសុខភាពបន្ថែមពីធានាប់រងប៊ីម៉ាហ៊ែល (BIMA Health Insurance) ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត (Smart Life Insurance) ផ្តល់នូវការការពារដល់លោកអ្នកជាមួយសំណងរហូតដល់ 5,000 ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស់បារម្ភ !! សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុលោកអ្នកនឹងត្រូវបានការពារពី ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) ក្នុងករណីជួបគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ការចំណាយពេលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងកាត់បន្ថយជាមួយ ធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ចំពោះតែអតិថិជនស្មាតតែប៉ុណ្ណោះ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា (BIMA Life Insurance) ជួយអ្នកក្នុងការការពារនិងថែរក្សាគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ ជាមួយសំណងរហូតដល់ 2,000ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) ផ្តល់សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុជូនលោកអ្នកដោយចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
លោកអ្នកនឹងទទួលបានធានារ៉ាប់រងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance)ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1.60ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ាហ៊ែល (BIMA Health Insurance) ជាធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលផ្តល់ជូនលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត (Smart Life Insurance) ផ្តល់ការធានាអាយុជីវិតជូនដល់លោកអ្នកដែលជាអិតិថិជនស្មាត ជាមួយទឹកប្រាក់សំណងរហូតដល់ 5,000ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ក្នុងករណីលោកអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Accident Insurance) នឹងផ្តល់សំណងជូនលោកអ្នក ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ 
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
លោកអ្នកឈប់បារម្ភពីការចំណាយសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ជាមួយសេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា (BIMA Life Insurance) ផ្តល់ជូននូវការធានាអាយុជីវិតដ៏សមរម្យជូនលោកអ្នក ដោយចំណាយត្រឹមតែ ២ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានការពារជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកពី ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា (BIMA Personal Insurance) ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត (Smart Hospital Insurance) ផ្តល់ការធានាជូនលោកអ្នករហូតដល់ ៣២យប់/ឆ្នាំ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ទទួលយកកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ាហ៊ែល នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការធានាចំពោះការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
រាល់អិតិថិជនស្មាតលោកអ្នកអាចជ្រើសយក ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត ដើម្បីការពារបុគ្គលជាទីស្រឡញ់ជាមួយទឹកប្រាក់សំណងរហូតដល់ 5,000ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលមិនឃើញសម្រាប់ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ានឹងការពារលោកអ្នកជាមួយសំណងរហូតដល់ 5,000ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
រាល់ការចំណាយនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានសម្រាលជាមួយ ធានារ៉ាប់រងការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត ( Smart Hospital Insurance ) ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1.60ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា ( BIMA Life Insurance ) ផ្តល់នូវការការពារជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកជាមួយទឹកប្រាក់សំណងរហូតដល់ 2000 ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស់បារម្ភ នឹងការចំណាយលើការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ចំពោះធានារ៉ាប់រងការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត ( Smart Hospital Insurance) នឹងជួយសម្រាលដល់អ្នក ដោយចំណាយត្រឹមតែ 1.60ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការការពារពីសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា ( BIMA Personal Accident Insurance ) ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប៊ីម៉ាហ៊ែល
( BIMA Health Insurance ) ផ្តោតលើការធានាសម្រាប់ការចំណាយនៅមន្ទីរពេទ្យ ជាកញ្ចប់ចំពោះអ្នកនិងគ្រួសារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ទទួលយកសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត ( Smart Life Insurance ) ជាមួយទឹកប្រាក់សំណងរហូតដល់ 5,000 ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ជាមួយធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា ( BIMA Life Insurance ) ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានការពារ ជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នក ដោយចំណាយត្រឹមតែ 2ដុល្លារ/ខែ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សេវាធានារ៉ាប់រងការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត
(Smart Hospital Insurance ) ជាសេវាធានារ៉ាប់រងចំពោះការចំណាយលើការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ រាល់អតិថិជនដែរប្រើប្រាស់សុីមស្មាត។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ តែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការការពារពីសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល
(BIMA Personal Accident Insurance) ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទុកមួយផ្នែករបស់គ្រួសារ ជ្រើសរើសសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពប៊ីម៉ានឹងជួយសម្រាលដល់ការចំណាយនៅមន្ទីរពេទ្យជូនលោកអ្នក ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ជាមួយសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត Smart Life Insurance លោកអ្នកចំណាយត្រឹមតែ 2.40ដុល្លារ/ខែ នឹងទទួលបានសំណង ៥០០០ ដុល្លារ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស្ចារ្យមែន! ជាមួយ (BIMA Life Insurance) លោកអ្នកចំណាយត្រឹម២ដុល្លារ ទទួលបានសំណងដល់ទៅ២០០០ដុល្លារ ។​ តោះ!ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៌
សេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា ផ្តល់ជូននូវការការពារជូនដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកក្នុងករណីជួបគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ដោយគ្រាន់ចំណាយត្រឹមតែ 1ដុល្លារ/ខែ តែប៉ុណ្ណោះ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
ពិតជាពិសេសមែន! ជាមួយ (Smart Hospital Insurance) ថែរក្សាអ្នកមានគុណរបស់លោកអ្នក កំឡុងពេលពួកគាត់សម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ តោះ!ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស្ចារ្យមែន! ពី ( Smart Life Insurance ) ចំណាយត្រឹមតែ ១២ សេន/ថ្ងៃ ធើ្វអោយពួកយើងទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងដ៏កក់ក្តៅបំផុត។ តោះ!ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ​។
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៌
អស់ក្តីបារម្ភពីសុខភាពខ្លួន នឹងក្រុមគ្រួសារ ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កញ្ចប់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង (BIMA Health insurance) ឥឡូវនេះ​។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៌
រាល់គ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យ ដោយមិនបានដឹងទុកជាមុន សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា ( BIMA Life Insurance ) នឹងនៅក្បែរលោកអ្នក ព្រមទាំង ផ្តល់សំណងជូនអ្នកលោក នឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គ្រប់ពេល គ្រប់វេលា។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
អស់បារម្ភជាមួយ សេវាធានារ៉ាប់រង ( Smart Hospital Insurance ) លោកអ្នកនឹងទទួលបានការធានារហូតដល់ ១០ដុល្លារ/យប់ រាល់ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ !!! លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
នៅលើលោកនេះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងនឹកស្មានដល់ នឹងមិនអាចដឹងទុកជាមុន ដើម្បីការការពារអាយុជីវិតរបស់អ្នក​ និងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់តោះ!ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ា ( BIMA Personal Accident Insurance) លោកអ្នកនឹងទទួលបានសំណងដ៏កក់ក្តៅឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៌
ថែរក្សាឪពុកម្តាយ និងគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ដោយជ្រើសរើសទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព (BIMA Health Insurance) ឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានការថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគាត់ ជាមួយភាពកក់ក្តៅ និងទំនុកចិត្
អស្ចារ្យមែន!​ លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយត្រឹមតែ២ដុល្លារក្នុងមួយខែ នឹងទទួលបានសំណង២០០០ដុល្លារ​ ភ្លាមៗ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ា ( BIMA Life Insurance ) ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានកាដូពិសេស។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍
សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | លក្ខខណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ