នាថ្ងៃទី ១៧-១៨ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោក សែន គីរី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធានា រ៉ាប់រងមីលវីក (ខេមបូឌា) ម៉ាយក្រូអុីនសួរេន ភីអិលស៊ី ដែលមាននិមិត្តសញ្ញាប៊ីម៉ា បានដឹកនាំគណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់ ស្វាគមន៌ចំពោះដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ លោក Gustaf Agartson ដែលជា Founder & CEO រួមជាមួយ លោក Reynold D’Silva ដែលជា Regional Director Asia and Global Chief Growth Officer មកកាន់ក្រុមហ៊ុន។

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | លក្ខខណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ