មុខដំណែងជ្រើសរើស

ចំនួន
ទាញយកបទពិពណ៌នាការងារ
ថ្ងៃផុតកំណត់

ភ្នាក់ងារលក់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ

ច្រើននាក់
ទាញយក JD
២៨ កុម្ហះ ២០១៧

ភ្នាក់ងារលក់ចល័ត

ច្រើននាក់
ទាញយក JD
២៨ កុម្ហះ ២០១៧

ផ្នែកទាមទារសំណង

០១
ទាញយក JD
២៨ កុម្ហះ ២០១៧

ប្រធានផ្នែកលក់ចល័ត

០១
ទាញយក JD
២៨ កុម្ហះ ២០១៧