សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនៅប៊ីម៉ា

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ recruitment@kh.milvik.com

 

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ប៊ីម៉ា ខេមបូឌា កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖

 

មុខតំណែងជ្រើសរើស

ចំនួន
ទាញយកបទពិពណ៌នាការងារ
ថ្ងៃផុតកំណត់

1. ភ្នាក់ងារលក់សេវាធានារ៉ាប់រង (Mobile Sales Agent)

20 នាក់
ទាញយក JD កំពុងជ្រើសរើស

2. Quality & Customer Service Agent

5 នាក់
ទាញយក JD កំពុងជ្រើសរើស

3. ភ្នាក់ងារលក់សេវាធានារ៉ាប់រង(Call Center Agent)

ច្រើននាក់
ទាញយក JD កំពុងជ្រើសរើស

4. Marketing Manager

1 នាក់
ទាញយក JD កំពុងជ្រើសរើស

5. SENIOR OFFICER – RISK & COMPLIANCE 

1 នាក់
ទាញយក JD កំពុងជ្រើសរើស