នាថ្ងៃទី ១៧-១៨ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោក សែន គីរី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធានា រ៉ាប់រងមីលវីក (ខេមបូឌា) ម៉ាយក្រូអុីនសួរេន ភីអិលស៊ី ដែលមាននិមិត្តសញ្ញាប៊ីម៉ា បានដឹកនាំគណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់ ស្វាគមន៌ចំពោះដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ លោក Gustaf Agartson ដែលជា Founder & CEO រួមជាមួយ លោក Reynold D’Silva ដែលជា Regional Director Asia and Global Chief Growth Officer មកកាន់ក្រុមហ៊ុន។

FAQs | Privacy Policy | Terms & Conditions

Contact Us: 010242248 | [email protected]

8th floor of Phnom Penh International University Building (PPIU),
#36, St. 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Phen, Cambodia