លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់រាល់កញ្ចប់សេវាកម្មប៊ីម៉ា ជាមួយតំណរភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖
– ការបង់ប្រាក់ជាមួយខេអេចខ្ជូរអរកូដ(KHQR) សម្រាប់គ្រប់គណនីធនាគារ
– និង ការបង់ប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារបង់ប្រាក់ណាមួយដែលមាននៅក្នងតារាង រួចប្រាប់លេខគណនីដើម្បីធ្វើការបង់ប្រាក់មកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ា ។
កំណត់សំគាល់៖ ការបង់ប្រាក់ជាមួយខេអេចខ្ជូរអរកូដ(KHQR) សូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងកន្លែងពិពណ៌នា ។

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia