News Example 5

News Example 5

News Example 1 BIMA ជាក្រុមហ៊ុនធានារ់ាប់រង សុខភាព និងអាយុជីវិតឈានមុខគេ។ ប៊ីម៉ាខេមបូឌា ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់យុវជននៅទូទាំងប្រទេស។ កំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២០៖...
News Example 5

News Example 4

News Example 1 BIMA is the leading Mobile-Delivered Health and Insurance Provider. We are providing insurance in emerging markets, operating in Cambodia since 2014, today signed an MOU with the Union of Youth Federations of Cambodia. By partnering with the Union of...