1- លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់ប្រាក់កញ្ចប់សេវាកម្មប៊ីម៉ា តាមរយៈបញ្ជរ ដែលមានភ្ជាប់នៅស្រាប់ ឫតាមរយៈស្តេនទីនេះ (KHQR)ខាងក្រោម៖

2- សម្រាប់ការទូរទាត់តាមកាលវិភាគជាមួយ Wing សម្រាប់ធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមីលវីក (ខេមបូឌា) ម៉ាយក្រូអុីនសួរេន ភីអិលស៊ី ដែលមាននិមិត្តសញ្ញាប៊ីម៉ា(BIMA)។

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia