ផលិតផលប៊ីម៉ា

ពួកយើងផ្តល់នូវផលិតផលដែលមានភាពសាមញ្ញ និងតម្លៃសមរម្យចំនួន ០២ ផលិតផល ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 1ដុល្លា ក្នុង1ខែ។
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា នឹងធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា ដែលគម្រោងនៃការធានាមានចាប់ពី១ខែឡើងទៅ លោកអ្នកអាចទទួលបានសេវាកម្មតាមរយៈភ្នាក់ងារប៊ីម៉ា ឬការបង់តាមការភ្នាក់ងារបង់ប្រាក់។
ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះដើម្បីការពារគ្រួសាររបស់អ្នក។

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត​ប៊ីម៉ា ការពារមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកពីការបាត់បង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងករណីមរណភាពដោយសារជម្ងឺ ឬ​ គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាព នៅពេលដឹងថាមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកមានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ ប្រសិនបើម្ចាស់ប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងទទួលមរណភាព។

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ប៊ីម៉ា

 
 
តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
 
បុព្វលាភ
1 USD/ខែ2USD/ខែ
សំណងសំណង
1,000 USD2,000 USD

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ប៊ីម៉ា

តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័
 
បុព្វលាភ
1 USD/ខែ2USD/ខែ
សំណងសំណង
1,000 USD2,000 USD

ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា

ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា នឹងធានាអ្នករហូតដល់ 5000 ដុល្លា ប្រសិនបើម្ចាស់ប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យ ឬ ពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍។ ត្រឹមតែ 1ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកអាចការពារគ្រួសាររបស់អ្នកពីការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុណាមួយប្រសិនជាមានបញ្ហាអាក្រក់កើតឡើង។

ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល

តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
បុព្វលាភ1 USD/ខែ
រយ៖ពេលធានារយ៖ពេលធានា
3 ខែ3 USD
7 ខែ6USD
(6 ខែ + 1 ឥតគិតថ្លៃ)
15 ខែ12 USD
(12 ខែ + 3ឥតគិតថ្លៃ)
សំណង5,000 USD

ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល

តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័
បុព្វលាភ1 USD/ខែ
រយ៖ពេលធានារយ៖ពេលធានា
3 ខែ3 USD
7 ខែ6USD
(6 ខែ + 1 ឥតគិតថ្លៃ)
15 ខែ12 USD
(12 ខែ + 3ឥតគិតថ្លៃ)
សំណង5,000 USD

ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ប៊ីម៉ាហ៊ែល

ធានារ៉ាប់រងប៊ីម៉ាហ៊ែល គឺបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលផ្តល់ការធានាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិខ្នាតតូចឈានមុនគេប៊ីម៉ា តែប៉ុណ្ណោះ។ ការឈឺថ្កាត់គ្រោះថ្នាក់និងការបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចដឹងមុន ជាលទ្ធផលនៃការចំណាយសម្រាកព្យាបាល
នៅមន្ទីរពេទ្យជាបញ្ហាធ្វើឲ្យមានកង្វល់ដ៏ធំ។ នឹងជាសេវាធានារ៉ាប់រង ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប៊ីមា អ្នកអាចឈប់បារម្ភពីការចំណាយ ហើយផ្តោតលើការថែទាំសុខភាពអោយកាន់តែប្រសើរ។
ការធានារបស់ប៊ីម៉ានិងផ្តល់ជូនលោកអ្នករហូតដល់ ៣០ដុល្លារក្នុងមួយយប់រាល់ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។

ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល

តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
បុព្វលាភ1 USD/ខែ
រយ៖ពេលធានារយ៖ពេលធានា
3 ខែ3 USD
7 ខែ6USD
(6 ខែ + 1 ឥតគិតថ្លៃ)
15 ខែ12 USD
(12 ខែ + 3ឥតគិតថ្លៃ)
សំណង5,000 USD

ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល

តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័
បុព្វលាភ1 USD/ខែ
រយ៖ពេលធានារយ៖ពេលធានា
3 ខែ3 USD
7 ខែ6USD
(6 ខែ + 1 ឥតគិតថ្លៃ)
15 ខែ12 USD
(12 ខែ + 3ឥតគិតថ្លៃ)
សំណង5,000 USD

ការទាមទារសំណង

ការទាមទារសំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនប៊ីម៉ាគឺមានភាពងាយស្រួល អ្នកទទួលផលសំណងរបស់អ្នកគ្រាន់តែដាក់ស្នើនូវឯកសារទាំងអស់មកប៊ីម៉ា។ លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទមកកាន់ការិយាល័យ ឬតាមរយះគេហៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង (BIMA Cambodia)

hand money icon

ភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា បានចុះឈ្មោះ

hand money icon

ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ

hand money icon

ឯកសារបញ្ជាក់ពីមរណៈភាព

hand money icon

ការទូរទាត់សំណង

ប្រសិនបើការទាមទារសំណង មានភាពត្រឹមត្រូវ ប៊ីម៉ា និងទូរទាត់សំណងក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។

វិធីផ្សេងទៀតក្នុងការចុះឈ្មោះ

ចុះឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ

facebook-logo

Facebook

BIMA Cambodia

customer-service-logo

សេវាបំរើអតិថិជន

ទំនាក់ទំនង 010242248

6:00 ព្រឹក – 10:30 យប់ (ចន្ទ – អាទិត្យ)

វិធីបង់ប្រាក់

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | លក្ខខណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ