ផលិតផលប៊ីម៉ា

ពួកយើងផ្តល់នូវផលិតផលដែលមានភាពសាមញ្ញ និង តម្លៃសមរម្យ ចំនួន ២ ផលិតផល ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 1ដុល្លា ក្នុង1ខែ។
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា នឹងធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា ដែលគម្រោងនៃការធានាមានចាប់ពី១ខែឡើងទៅ លោកអ្នកអាចទទួលបានសេវាកម្មតាមរយៈភ្នាក់ងារប៊ីម៉ា ឬការបង់តាមការភ្នាក់ងារបង់ប្រាក់។
ចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះដើម្បីការពារគ្រួសាររបស់អ្នក។

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ា

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៊ីម៉ាការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកពីការបាត់បង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងករណីមរណៈភាពដោយសារជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៏ថាសុវត្ថិភាព នៅពេលដឹងថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនឹងមានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើម្ចាស់ប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងទទួលមរណៈភាព។

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ប៊ីម៉ា

 
 
តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័
 
បុព្វលាភ
1 USD/ខែ2USD/ខែ
សំណងសំណង
1,000 USD2,000 USD

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ប៊ីម៉ា

តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័
 
បុព្វលាភ
1 USD/ខែ2USD/ខែ
សំណងសំណង
1,000 USD2,000 USD

ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា

ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលប៊ីម៉ា នឹងធានាអ្នករហូតដល់ 5000 ដុល្លា ប្រសិនបើម្ចាស់ប័ណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងទទួលមរណៈភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យ ឬ ពិការភាពអចិន្រ្តៃយ៍។ ត្រឹមតែ 1ដុល្លាក្នុងមួយខែអ្នកអាចការពារគ្រួសាររបស់អ្នកពីការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុណាមួយប្រសិនជាមានបញ្ហាអាក្រក់កើតឡើង។

ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល

តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័
បុព្វលាភ 1 USD/ខែ
សំណង5,000 USD

ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល

តំលៃចាប់ពី$1

បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័
បុព្វលាភ1 USD/ខែ
សំណង5,000 USD

ធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ប៊ីម៉ា

 
កញ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួន
 
    
តំលៃចាប់ពី$1
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$1 USD/ខែ
សំណង300 USD
(10 USD/យប់)
បុព្វលាភ$15 USD/ខែ
(30 USD/យប់)
សំណង900 USD
 
កញ្ចប់ប្តីប្រពន្ធ
 
    
តំលៃចាប់ពី$1.5
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$1.5 USD/ខែ
(10 USD/យប់)
សំណង500 USD
បុព្វលាភ$20 USD/ខែ
(30 USD/យប់)
សំណង1,500 USD
 
កញ្ចប់គ្រួសារ
 
    
តំលៃចាប់ពី$3
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$3 USD/ខែ
(10 USD/យប់)
សំណង700 USD
បុព្វលាភ$24 USD/ខែ
(30 USD/យប់)
សំណង2,100 USD
 
កញ្ចប់សម្ព័ន្ធញាតិ
 
    
តំលៃចាប់ពី$5
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$5 USD/ខែ
(10 USD/យប់)
សំណង900 USD
បុព្វលាភ$30 USD/ខែ
(30 USD/យប់)
សំណង2,700 USD

ការទាមទារសំណង

ការទាមទារសំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនប៊ីម៉ាគឺមានភាពងាយស្រួល។ អ្នកទទួលផលសំណងរបស់អ្នកគ្រាន់តែដាក់ស្នើរនូវឯកសារទាំងអស់មកប៊ីម៉ា។ ឬអាចទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទមកកាន់ការិយាល័យ ឬតាមរយះគេហៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង (BIMA Cambodia)

hand money icon

ភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា បានចុះឈ្មោះ

hand money icon

ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណt

hand money icon

ឯកសារបញ្ជាក់ពីមរណៈភាព

hand money icon

ការទូរទាត់សំណង

ប្រសិនបើការទាមទារសំណង មានភាពត្រឹមត្រូវ ប៊ីម៉ា និងទូរទាត់សំណងក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia