ទំនាក់ទំនងពួកយើង

សូមទំនាក់ទំនងមកពួកយើងប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹង ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

អ៊ីមែល customer.service@kh.milvik.com

ទូរសព្ទ័ +855 10242248

អាសយដ្ឋាន៖
ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | customer.service@kh.milvik.com

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia