ទំនាក់ទំនងពួកយើង

សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនតាមរយៈ

អុីមែល៖ [email protected]

ទូរសព្ទ័៖ +855 10 24 22 48 / 1800 200 300 (ឥតគិតថ្លៃ)

ម៉ោងធ្វើការ៖ ៨:០០ នាទីព្រឹក – ៦:០០ នាទីល្ងាច

ហ្វេសប៊ុកផេក៖ BIMA Cambodia

អាសយដ្ឋាន៖  ជាន់ទី8(ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យ

ភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 

សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia