អាជីពការងារ

ប៊ីម៉ា គឺជានិយោជកដ៏ល្អបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់យើងជាមួយនឹងការផ្តលជូននៅ ប្រាក់ចំណូលសមរម្យ ផ្តល់ការគោរព ភាពជាម្ចាស់ការ និងការគិតធំដោយចាប់ផ្តើមពីតូច ។ តោះចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកជាមួយ BIMA ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារល្អដែលមានសក្តានុពល និងអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យរបស់អ្នកនៅទីនេះ។

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ន

We currently have no job openings

Why work for BIMA?

We are a dynamic company, with a distinct culture, where ideas and passion are welcomed and you get real responsibility from day one. We like people who are smart and independent, but we don’t like ego.

Every role promises adventure and reward. You will travel to or live in fast-paced and energetic markets among the most exciting to do business in today.

we are a for-profit business that respects low-income families as savvy, discerning customers. We build local teams that foster learning and we support growth and development.

Our recruitment process is rigorous, but it has helped us build an impressive team that shares a strong bond. If you match the profile we want to hear from you.

FAQs | Privacy Policy | Terms & Conditions

Contact Us: 010242248 | [email protected]

8th floor of Phnom Penh International University Building (PPIU),
#36, St. 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Phen, Cambodia

BIMA Cambodia