ការពារអនាគតគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ

ការពារអនាគតគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ

ដៃគូសហការណ៍

smart-logo

ដៃគូសហការណ៍

smart-logo

hand money icon
តំលៃសមរម្យចាប់ពី 1$/ខែ

mobile/text icon
ងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះ តាមរយៈ សារ រឺ សន្ទនារតាមទូរសព្ទ័


មិនមានឯកសារតម្រូវ និងគ្មានការឆែកសុខភាព

 
ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល
 
   
តំលៃចាប់ពី$1
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$1 USD/ខែ
 
 
សំណង5,000 USD
 
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ប៊ីម៉ា
 
    
តំលៃចាប់ពី$1
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$1 USD/ខែ
សំណង1,000 USD
បុព្វលាភ$2 USD/ខែ
សំណង2,000 USD

ធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ប៊ីម៉ា

 
កញ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួន
 
    
តំលៃចាប់ពី$1
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$1 USD/ខែ
សំណង300 USD
(10 USD/យប់)
បុព្វលាភ$15 USD/ខែ
(30 USD/យប់)
សំណង900 USD
 
កញ្ចប់ប្តីប្រពន្ធ
 
    
តំលៃចាប់ពី$1.5
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$1.5 USD/ខែ
(10 USD/យប់)
សំណង500 USD
បុព្វលាភ$20 USD/ខែ
(30 USD/យប់)
សំណង1,500 USD
 
កញ្ចប់គ្រួសារ
 
    
តំលៃចាប់ពី$3
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$3 USD/ខែ
(10 USD/យប់)
សំណង700 USD
បុព្វលាភ$24 USD/ខែ
(30 USD/យប់)
សំណង2,100 USD
 
កញ្ចប់សម្ព័ន្ធញាតិ
 
    
តំលៃចាប់ពី$5
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$5 USD/ខែ
(10 USD/យប់)
សំណង900 USD
បុព្វលាភ$30 USD/ខែ
(30 USD/យប់)
សំណង2,700 USD

វិធីផ្សេងទៀតក្នុងការចុះឈ្មោះ

customer-service-logo

សេវាបំរើអតិថិជន

ទំនាក់ទំនង 010242248 / 1800 200 300 (ឥតគិតថ្លៃ)

៨:០០ នាទីព្រឹក – ៦:០០ នាទីល្ងាច (ចន្ទ័ – សុក្រ)

facebook-logo

Facebook

BIMA Cambodia

អំពីប៊ីម៉ា

ប៊ីម៉ា គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈទូរសព្ទ័នាំមុខគេ និង ផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកសុខភាពក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
ប៊ីម៉ាកម្ពុជា បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណ័ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច នៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងខែ មេសា ឆ្នាំ2014 ដោយ មីលវីក (ខេមបូឌា) ម៉ាយក្រូអ៊ីនសូរ៉េន ភីអេលស៊ី ។
នឹងបានផ្តល់ជូននូវ តំលៃសមរម្យ និង ភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះ លើការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និង ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល ។
ក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤, ប៊ីម៉ា បានសហការណ៍ជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទ័ដៃនាំមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺ ស្មាត អាស៊ាតា (Smart Axiata )ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងតាមទូរសព្ទ័ដៃមុនគេ ។ សព្វថ្ងៃនេះ, ប៊ីម៉ាមានអ្នកចុះឈ្មោះជាង 500,000នាក់ នៃផលិតផលដែលបានលក់, ការធានាលើគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ, អាយុជីវិត និងការសម្រាកពេទ្យ, រួមទាំងបានផ្តល់សំណងទៅកាន់អតិថិជនជាង 2.1លានដុល្លាមកហើយ ៕

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia