ការពារអនាគតគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ

ការពារអនាគតគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ

ដៃគូរសហការណ៌

smart-logo

ដៃគូសហការណ៍

smart-logo

hand money icon
តម្លៃសមរម្យចាប់ពី 1$/ខែ

mobile/text icon
ងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះ តាមរយៈសារ

រឺ សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ

 
ធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិត ស្មាត
 
 
តំលៃចាប់ពី$2.40
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
 
 

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ12 សេន/ថ្ងៃ*
= 2.40 USD/ខែ
 
សំណង5,000 USD
 
ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ស្មាត
 
   
តំលៃចាប់ពី$1.60
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
 
 

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ8 សេន/ថ្ងៃ*
= 1.60 USD/ខែ
(10 USD/យប់)
សំណង320 USD
 
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ប៊ីម៉ា
 
    
តំលៃចាប់ពី$1
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ
ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$1 USD/ខែ
សំណង1,000 USD
បុព្វលាភ$2 USD/ខែ
សំណង2,000 USD
 
ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល
 
   
តំលៃចាប់ពី$1
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
ទឹកប្រាក់សុទ្ធ រឺ
ការបង់តាមកម្មវិធីទូរសព្ទ័

តំលៃ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
បុព្វលាភ$1 USD/ខែ
 
 
សំណង5,000 USD

វិធីផ្សេងទៀតក្នុងការចុះឈ្មោះ

ចុះឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ

facebook-logo

Facebook

BIMA Cambodia

customer-service-logo

សេវាបំរើអតិថិជន

ទំនាក់ទំនង 010242248

8:00 ព្រឹក – 06:00 ល្ងាច (ចន្ទ – សុក្រ)

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | លក្ខខណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ