ការពារអនាគត​គ្រប់ក្រុមគ្រួសារ

ប៊ីម៉ា

ប៊ីម៉ាជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខនៅក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត
ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងជូនអតិថិជនដែលមិនធ្លាប់បានទទួលសេវាកម្មនេះពីមុនមកក

ការធានារ៉ាប់រងដំបូងគេនៅក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍


arrow-blue-home

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល
និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលទិញ
តាមរយៈទូរស័ព្ទចល័ត

១៦ ប្រទេស

ក្នុងទ្វីប

អតិថិជនចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់

២៧

លាននាក់

វីដេអូ​របស់

ប៊ីម៉ា​កន្លងមក

ព័តមានថ្មីបំផុត