អរគុណសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ!

សហការីយើងខ្ញុំនឹងទំនាក់ទនងទៅកាន់លោកអ្នកវិញ ដើម្បីបន្តដំណើរការចុះឈ្មោះ។

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | customer.service@kh.milvik.com

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia